Toimistomme hoitaa rikosasioiden lisäksi lasten huoltoa, asumista, elatusta ja tapaamisia koskevia riitoja.

Lapsen etua tulisi vanhempien ja heidän avustajiensa vaalia läpi prosessin ja ratkaisut tulisi tehdä lapsen edun mukaisesti lapsen kehitystä tukien, välillä vanhempien omista tavoitteista joustaen. Tapaamisoikeudessa ei ole kysymys vanhemman oikeudesta tavata lastaan, vaan nimenomaan lapsen oikeudesta ylläpitää suhdetta etävanhempaansa. Lapsen kautta riitelemällä ei tule pyrkiä vahingoittamaan entistä kumppania, vaan jokaisen vanhemman tehtävänä on tukea lapsen tervettä suhdetta hänen molempiin vanhempiinsa. Täysin eri tilanne on, jos on todennettavissa, että toinen vanhemmista kohdistaa lapseen fyysistä, seksuaalista tai henkistä väkivaltaa tai muuten vaarantaa lapsen kehityksen.

Kaikissa lapsia koskevissa asioissa pyrimme ensisijaisesti löytämään sovinnollisen ratkaisun osapuolten kesken. Sen täytyy olla jokaisen lapsiriitoja hoitavan asianajajan ensisijainen tavoite.

Toimistolle tulee paljon yhteydenottoja koskien lasten avohuollon tukitoimia, sijoittamista kodin ulkopuolelle sekä huostaanottoja. Toimisto mielellään neuvoo ja ohjeistaa vanhempia näissä tilanteissa kun on hätä lapsesta. Sijoitustilanteessa tulee kuitenkin muistaa, että rakentava yhteistyö vanhempien ja sosiaaliviranomaisten kesken takaa lapsen kannalta parhaan lopputuloksen. Yhteistyöhaluton ja oikeudella uhkaava vanhempi ei herätä viranomaisten piirissä luottamusta, eivätkä sosiaaliviranomaiset ilman luottamusta vanhemmuuteen helposti palauta lasta kotiinsa.

Tästä syystä ensimmäinen neuvo vanhemmalle, jonka lapsi on sijoitettuna ja jonka huostaanottoa valmistellaan: rauhoitu äläkä lähde riitelemään sosiaaliviranomaisten kanssa. Sosiaaliviranomaiset toimivat virkavastuulla ja heidän lakisääteinen tehtävänsä on pyrkiä takaamaan lapselle turvalliset ja lapsen kehitystä vastaavat elinolosuhteet.

Monissa huostaanotto- ja huoltoriitatilanteessa lapsen etu näyttää hautautuvan osapuolten keskinäisten ajattelutapaerojen alle. Asianajajan tehtävä on pyrkiä auttamaan osapuolia saavuttamaan yhteinen kieli, jotta jokainen asianosainen ymmärtäisi kenen asioista on kysymys. Toimiston juristit on ohjeistettu ensisijaisesti ajamaan lapsen asiaa - ei vanhemman - ja tavoitteena on aina löytää osapuolten välille kestäviä ratkaisuja, joiden vallitessa lapsi pystyy kasvamaan aikuiseksi turvallisessa ja rakastavassa ympäristössä.

Asianajaja Mervi Salo on merkitty Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunnan pitämään sovittelijaluetteloon.